Människa

Bakgrund

Grundare

Gro Knutsen är inspiratör, marknadsförare och organisationskonsult. Hon har mångårig erfarenhet som managementkonsult med inriktning på ledarskap, organisations-, affärs- och kunskapsutveckling. Hon har ofta anlitats när verksamheter ska gå in i ett nytt skede och där organisationen internt behövt ta avgörande steg i sin utveckling för att möta kunders förväntningar. Genom sitt beteende sprider hon energi, engagemang och entusiasm, hennes styrka ligger i att både se till vad som behöver åtgärdas i en organisation och hur detta skall genomföras. Med sin gedigna erfarenhet av att själv starta och driva företag och känsla för affärsutveckling är hon en välkommen samarbetspartner för ledare inom alla branscher.

 

Inriktning

Nätverksföretaget Gro Kommunikation AB grundades 1998.

Företagets affärsidé:

Vi får människor och idéer att växa och utvecklas
genom kreativ kommunikation.
Vi skapar medvetenhet och inspirerar till handling.

Vi utvecklar människor och idéer.

Det är viktigt att ställa sig frågorna Vad skall utvecklas? och
Hur skall det ske? Det krävs analys av både delar och helhet för att hitta en balans i utvecklingsarbetet, då skapas engagemang, glädje och meningsfullhet. Det finns en oerhörd kraft i varje människa, ett frö programmerad med en mängd färdigheter och idéer. Vi hjälper individer att komma åt denna kraft inom sig själva för att därefter sätta rot och blomma upp.

 

Utveckling av människor

Ledarutveckling

Vi har under ett tjugotal år mött och bidragit till att utveckla ett stort antal ledare, på skiftande positioner i företag och organisationer. Vårt synsätt bygger på att ledaren har en ömsesidig relation med sina medarbetare och där båda parter ger varandra förutsättningar. En stabil ledare både påverkar och låter sig påverkas. En god ledare hittar balansen mellan egenskaperna mod och empati för att effektivt kunna hantera alla de situationer som ett ledarskap i ett modernt företag kräver.

Vi använder olika analysmetoder för att kartlägga den individuella ledarstilen och låter det ligga till grund för det utvecklingsprogram som formuleras i starten av uppdraget. Utvecklingen kan sedan ske tillsammans med andra – för att stimulera utbyte och erfarenheter – alternativt ske individuellt genom personlig coaching och samtal.

Ett utvecklingssteg för ledningsgruppen kan vara att tillsammans genomföra en analys av sina inbördes personligheter och utifrån den samlade bilden diskutera hur man på bästa sätt kan samverka för att gemensamt nå det övergripande målet.

Samarbetspartners inom ledarutveckling:

Lena Wästfelt och företaget Transformer AB
www.transformer.se

Westhagen Utbildning AB
www.westhagen.se

 

Utveckling av organisationer och idéer

A. Organisationsutveckling

De områden där Gro Kommunikation kan vara till stöd för sina uppdragsgivare är:

 • Affärsutveckling och design
 • Utveckling av kundrelationen
 • Öka attraktiviteten som arbetsgivare
 • Intern och extern kommunikation
 • Inspiration och nytändning av företag som fastnat i slentrian

Det finns mycket kunskap och idéer i kundens organisation bland dess medarbetare. Det gäller att ställa de rätta frågorna och att lyssna aktivt. Vi har arbetsmodeller som gör medarbetare aktiva och bidragande. Genom att driva uppdragen i processform får många möjligheten att komma med idéer, samtidigt som implementeringen av nya förhållningssätt sker parallellt. När de strategiska besluten är fattade har organisationen redan förståelse och engagemang för det som sker och alla medarbetare känner sig ansvariga och delaktiga i förändringsprocessen.

Det enda som är säkert är att allt är föränderligt.

Hur hanterar vi förändringar som människor? Vad behöver vi för att våga ta steg ut i det okända och prova nya möjligheter?
Först handlar det om att våga ta det första steget och att skapa en delad medvetenhet. Därefter krävs det vilja och energi att ta nästa steg. Hur detta skall ske? Hur skall alla i företaget känna sig delaktiga och bidragande? Därefter kommer vi till genomförandet. Alla dessa delar kräver lika mycket energi. Det bygger på före, under och efter. Förberedelse och involvering är här oerhört viktigt för att skapa och öka energin i företaget liksom uppföljning där lärandet ligger inför nästa förändring.

Gro Kommunikation har gedigen erfarenhet av att stödja både organisationer och individer i deras förändringsarbete.

B. Idéutveckling och design

Att skapa nya idéer och affärer har många likheter med organisationsutveckling.
Det handlar om människan och vad människan behöver för att leva, trivas och fungera. För Gro Kommunikation handlar det om nyfikenheten, upptäckarglädje och stolthet. Att förverkliga en egen idé till gagn för andra människor är oerhört meningsfullt.

De områden där vi stödjer våra uppdragsgivare är:

 • Idé generering hjälpa kunderna att tänka större och högre i affärsutvecklingsprocessen.
 • Produktutveckling att hitta nya former, funktioner och sammanhang för produkter och tjänster.
 • Problemlösning att hitta nya möjliga lösningar och fylla på affärsidéer med fantasi.
 • Design och form som stöd vid förändringsprocesser, som att fysiskt tydliggöra förändringar i inredningar för att stödja nya arbetssätt.
 • Att hjälpa företag att förändra och bygga upp hela affärskoncept.
 • Grafisk profilering, hitta på namn på företag, logotyper, typsnitt, marknadsföring, manifestationer, konferenser, mässor, medarbetaraktiviteter.

 

Exempel på uppdrag

SAAB Technology
Projektledarutbildning, en utvecklingsprocess under ca 6 månader i syfte att öka projektledarnas professionella förmåga såväl strukturellt som personellt. Ett stort antal av medarbetarna inom SAAB har idag genomfört programmet.

Johansfors Glasbruk
Research, design och framtagning av trädgårdskonst för utomhusbruk tillverkat i svenskt glas att säljas på trädgårdsanläggningar av hög kvalitet som Trädgårdsföreningen i
Göteborg, Rosendahlsträdgårdar i Stockholm och Wij Trädgårdar i Ockelbo.

Svenska Kyrkan
Igångsätande av en process att skapa en attraktivare mötesplats i Svenska Sjömanskyrkan i Rotterdam genom att börja med att renovera och skapa en välkomnande entré till kyrkan.
Att arrangera ”Öppna trädgårdsdagar” i Svenska Kyrkans trädgård.

Svensk Nederländska Föreningen
Layout och design av deras medlemstidning ”Sverige Kuriren”.

KPA
Utveckling av företaget till ett etiskt pensionsförsäkringsbolag som endast investerar pengar etiska företag. Processen genomfördes genom att arbeta igenom företagets strategi tillsammans med alla företagets medarbetare för att skapa delaktighet och kraft i genomförandet.

Sanofi
Ledarskapsträning för ledningsgruppen och ledare på mellan nivå.
Syfte att skapa gemensam verktygslåda för hela företaget.

Deloitte & Touche AB
Ledarskapsträning och internkultur management för skandinaviska medarbetare. Syfte att skapa gemensam förståelse för olikheterna mellan de skandinaviska ländernas arbetssätt.

CAPIO AB
Talent Management – öka företagets attraktivitet på medarbetarmarknaden genom effektivare intern och extern kommunikation.

Byggnads och VVS Branschen
Organisera och leda ”The Swedish Championships in Youth Skill Olympics”. En internationell yrkesolympiad som startar med ett SM för unga yrkesmän och kvinnor med syfte att öka kunskapsnivåerna och statusen på hantverket samt omvärldens förståelse för yrket.

Framtagning av trycksaker och informationsmaterial för Byggnads, VVS branschen och ISOL branschen.

Volvo Tjänstebilar och Volvo Lastvagnar
Träning i kundservice och kundnöjdhet med syftet att bättre ta tillvara medarbetarnas idéer och vilja att ge god service till sina interna kunder inom Volvo.

SCA Mölnlycke
Ledarskapsutveckling i Sverige och Nederländerna.

Bostadsbolaget Platen in Motala
Träning av medarbetare i positiv utveckling med syftet att skapa förtroende och stolthet för sitt yrke och bättre kunna möta konkurrens och känna sig som ett företag.

Pound Positions AB
Stödperson till VD under 6 månader med syftet att skapa ett framgångsrikt företag.

Svenskt Näringsliv tidigare SAF
Organisering och marknadsföring av ”SAFs Idémässa I Göteborg 1995”. En mässa med 1.000 företagsledare från hela Skandinavien som under 5 dagar lät sig inspireras av varandra.

Att årligen arrangera entreprenörsdagar för SAFs räkning, framtagning av trycksaker och informationsmaterial inom området entreprenörskap.

Riksantikvarieämbetet
Organisera och leda en utvecklingsprocess med syfte att skapa lärande internt i organisationen för att öka kunskapen och förståelsen för varandras yrkesområden. Arrangera en mötesplats i Globen och i Stadshuset i Stockholm där 850 medarbetare fick tillfälle att träffas för första gången någonsin.

Referenser
För namn på referenspersoner kontakta gärna Gro Knutsen groknutsen@swipnet.se.